Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna oraz zakres działania

Podstawa prawna:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 7b ustęp 2 tej ustawy.

 

Art. 6a. 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Główny Geodeta Kraju,

b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,

 

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej,

3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,

4) przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, a w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

5) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust.4

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,

2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Zgodnie z Statutem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w ramach wymienionego Urzędu. Obsługę zadań Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zapewnia Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna.

 

 

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 

Do zadań Oddziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności

 1. wykonywanie w imieniu Wojewody przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw, w tym:
  1. przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  2. rozpatrywanie skarg na starostów i prezydentów miast na prawach powiatów w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz interwencji na klasyfikatorów gruntów,
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawie odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz od decyzji dotyczących zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej;
  5. wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie geodezji i kartografii,
  6. współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych,
  7. opracowywanie ustawowych okresowych sprawozdań dla Głównego Geodety Kraju,
  8. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie budowy Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) oraz jego modernizacji jako elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), stanowiącego podstawę systemu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych;
  9. nakładanie kar w przypadku wykorzystywania materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub w przypadku udostępniania ich wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;
  10. uzgadnianie projektów założenia albo modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowanych przez starostę, po zasięgnięciu opinii Głównego Geodety Kraju;
 2. wykonywanie zadań Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej, w tym:
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 2. rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji geodezyjnej i kartograficznej i wszczęcia postępowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. wykonywanie innych obowiązków organu wyższego stopnia w stosunku do marszałków, starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;
  1. w zakresie działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa  współpraca z Wydziałem Skarbu Państwa i Nieruchomości w prowadzeniu spraw dotyczących rozpoznawania i weryfikacji wniosków spółdzielni mieszkaniowych o refundację przez Skarb Państwa kosztów prac geodezyjnych, niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych;
  2. wykonanie w imieniu Wojewody przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw, w tym:
 1. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 2. ustalanie numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, gdy właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) nie osiągną porozumienia,

c) wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w sprawach scalenia i wymiany gruntów;

5)    w sprawach prowadzonych przez Wydział Nadzoru i Kontroli w zakresie działu administracji rządowej administracja publiczna – uzgadnianie wniosków o zmianę granic gmin i miast;

6) udostępnianie informacji publicznej na wniosek zgodnie z kompetencjami przypisanymi kierowanej komórce organizacyjnej, w terminach określonych w przepisach szczególnych oraz nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań z udostępnionej informacji publicznej na wniosek;

7) konsultowanie z Inspektorem Ochrony Danych dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

8) monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie merytorycznej właściwości kierowanego wydziału oraz informowanie Kierownictwa Urzędu o potrzebie wprowadzenia zmian do Statutu i Regulaminu Urzędu, jak również o potrzebie podjęcia działań wynikających ze zmienionych przepisów prawnych;

 

 

Do zakresu działania Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. wykonywanie w imieniu Wojewody przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw, w tym:
  1. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w przedmiocie  zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
  2. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w przedmiocie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
  3. kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficznej tj. marszałka województwa oraz starostów w zakresie:
 2. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 4. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy danych GESUT,
 5. prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 6. zakładania i prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 7. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen;
 8. szczegółowych osnów geodezyjnych, baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 9. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 10. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 11. zakładania osnów szczegółowych,
 12. przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 13. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 14. wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
 15. prowadzania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
 16. prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 17. sposobu załatwiania skarg i wniosków,
  1. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
  2. kontrolowanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatów i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzonej przez ww. organy jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  3. nakładanie kar w przypadku wykorzystywania materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub w przypadku udostępniania ich wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;
  4. opracowywanie okresowych planów kontroli urzędów, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
  5. zatwierdzanie programu kontroli;
  6. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
  7. rozpatrywanie zastrzeżeń od projektów wystąpień pokontrolnych;
  8. sporządzanie informacji o wynikach kontroli;
  9. rozpatrywanie interwencji (zażaleń) na osoby wykonujące samodzielne funkcje
   w dziedzinie geodezji i kartografii w związku z wykonywanymi pracami geodezyjnymi
   i kartograficznymi;
 18. przygotowywanie projektów wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 19. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 20. planowanie, realizacja, koordynacja w zakresie środków finansowych przeznaczonych w budżecie Wojewody na zadania ujęte w rozdziałach: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii i 01005 Prace  geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a także środków przeznaczonych na samodzielne zadania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 21. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie scalania i wymiany gruntów, a także współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów i Budżetu;
 22. opracowywanie projektów i planów budżetu Wojewody oraz dokonywanie projektu podziału dotacji celowych na jednostki samorządu terytorialnego;
 23.  opracowywanie projektu budżetu Wojewody, jego realizacja w układzie zadaniowym i tradycyjnym oraz monitorowanie poziomu osiągniętych wartości mierników;
 24. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych i nadzorowanych;
 25. opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz istotnych postanowień umowy związanych z zakresem przedmiotu zamówienia.

 

Ponadto do  zadań Inspekcji należy obsługa:

1) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Bydgoszczy;

2) Kujawsko-Pomorskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 roku, Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 190 ze. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze. zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze. zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1197 ze. zm.).
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 ze zm.).

oraz akty wykonawcze:

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670),

• rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia  2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
  a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1412),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374)

• rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1341),

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 roku, Nr 80, poz. 866),

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 roku, Nr 74, poz. 796),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246),

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1357),

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2000 roku, Nr 1, poz. 4),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 107),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 84, poz. 911),

• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 101, poz. 939),

• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. z 2003 roku, Nr 141, poz.1368),

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2020 r., poz.1321 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. z 2004 roku, Nr 249, poz. 2498).