Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. WIR.II.747.1.4.2023.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 ze zm.) oraz poz. 50 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję, znak: WIR.II.747.1.4.2023.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa wprowadzenia linii 400kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo Tor I oraz utworzenie relacji 220kV Pątnów-Bydgoszcz Zachód poprzez przebudowę odcinka napowietrznego linii 220kV Jasiniec-Pątnów Tor II oraz przebudowę odcinka kablowego linii 220kV Bydgoszcz Zachód-Jasiniec” w ramach zadań pn. „Rozbudowa stacji 400/220/110kV Jasiniec wraz z instalacją autotransformatora 400/110kV oraz przyłączeniem linii 220kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo na napięcie 400kV”, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, dla niżej wymienionych działek:

 • dz. nr ewid. 1/6, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00063155/7,
 • dz. nr ewid. 1/16, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194906/4,
 • dz. nr ewid. 1/23, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00093195/8,
 • dz. nr ewid. 16/4, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194908/8,
 • dz. nr ewid. 16/12, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00223529/0,
 • dz. nr ewid. 17/4, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00223528/3,
 • dz. nr ewid. 17/8, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00063155/7,
 • dz. nr ewid. 17/13, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00194906/4,
 • dz. nr ewid. 17/14, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00093195/8,
 • dz. nr ewid. 18, obręb 0242, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00074612/9,
 • dz. nr ewid. 1/5, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00025750/0,
 • dz. nr ewid. 1/6, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00084678/2,
 • dz. nr ewid. 2/4, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00208799/2,
 • dz. nr ewid. 225/11, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00203033/0,
 • dz. nr ewid. 225/12, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00220745/9,
 • dz. nr ewid. 225/13, obręb 0277, gmina Miasto Bydgoszcz, BY1B/00203033/0.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.4.2023.JS