Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenia

Wpis do ewidencji zaproszeń

PDFFormularz wniosku o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń (908,92KB)
 

UWAGA! Zaproszenie dla cudzoziemca nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.


Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może złożyć:
1.    obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
2.    cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
3.    osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; gdy zapraszającym jest osoba prawna, wniosek składa osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w  Oddziale Obsługi , przyjmowanie wniosków i odbiór zaproszeń - Budynek C, II piętro ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
  wyłącznie po wcześniejszej rejestracji przez email:
 • przesłać pocztą na adres:
  Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
 • złożyć w kancelarii ogólnej, pok. 4, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

 

Informacja dot. zaproszeń:


   Wymagane dokumenty:


A.    Osoba fizyczna składa:


1.     Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim (można wypełnić wniosek on-line).
 

2.    Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

 

Dokumentem potwierdzającym możliwość pokrycia kosztów może być (do wyboru):

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,(w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).
 •  Aktualna decyzja w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości minimum 515 zł /mies. w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.

 

3.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (wymagana np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

4.    Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


B. Osoba prawna składa:

1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia ),

 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu + zgoda właściciela lokalu
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres). W przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu Cudzoziemca w hotelu

4.    Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


C. Stowarzyszenie składa:


1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim (wniosek do pobrania)
 

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

4. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń.
5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:


200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego niesąsiadującego z RP,
2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.


Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi: 27 zł


Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Należy pamiętać, aby potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.


Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł
Opłatę należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek, wnuczka), wstępny (np.  matka, ojciec, babcia, dziadek).
Odbioru  zaproszenia dokonuje się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.
Dokumenty składa się w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
Jeśli do wniosku składa się dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.


Uwaga:
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.


Czy i gdzie można się odwołać:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem  Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.