Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 t.j.),
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 tj.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2345),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r., poz. 97),
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2347),
 7. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 8. Zarządzenie Nr 94/2019 Wojwody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019, poz. 4906).
 9. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lica 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kto załatwia sprawę:

Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email:

Dyżur telefoniczny dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca odbywa się w każdą środę, w godzinach 9-13, pod nr tel. 52 349 72 82

Włocławek:

Dyżur telefoniczny dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca odbywa się w każdą środę, w godzinach 9-13, pod nr tel. 542314238

Toruń:

Dyżur telefoniczny dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca odbywa się w każdą środę, w godzinach 9-13, pod nr tel. 566115144

 

FORMULARZE DO POBRANIA

UWAGA! Po zmianie przepisów od 01.0.12018 r.  do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę  i wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę należy załączyć oświadczenie o niekaralności (formularz do pobrania znajduje się poniżej).

PDFOświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu (522,58KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na pracę (2,42MB)
PDFWniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę (1,95MB)
DOCInformacja o niepodjęciu/zaprzestaniu/zmianie warunków wykonywania pracy (40,00KB)
 

poniedziałek, czwartek, piątek 08.00 - 15.00
wtorek 08.00 - 17.45;
środa 08.00 - 12.00

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu, w pokoju nr 4, na parterze  budynku B (przy ul. Konarskiego 1-3)”


Pracodawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w obszarze działania Delegatury w Toruniu, będą mogli załatwić sprawę w Toruniu, przy ulicy Moniuszki 15-21, pokój 26. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem 56 611-51-44.


Podmioty których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze właściwości Delegatury we Włocławku, będą mogli załatwić sprawę we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8, pokój 11. Szczegółowe  informacje uzyskać można pod nr 54 231-42-53 lub 54 231-45-17


Jakie dokumenty trzeba złożyć:

- zezwolenie typu A:

cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PDFWniosek o wydanie zezwolenia na pracę (2,42MB)
 2. umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki– jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania– kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. informacja starosty  właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 5. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na której w tytule należy wpisać imię i nazwisko cudzoziemca;
 6. w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja pracy tymczasowej, należy też przedłożyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy.
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeżeli informacja starosty była wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

- zezwolenie typu B:

cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

 

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DOCXwniosek B (30,48KB) );
 2. informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 3. umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki– jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informacja o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informacja o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu oraz wymaganego stanu zatrudnienia;
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   

- zezwolenie typu C:

cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3), z pracodawcą zagranicznym;

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DOCXwniosek C (30,48KB));
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania– kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   

- zezwolenie typu D:

cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakład ulub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa):

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DOCXwniosek D (30,48KB));
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 5. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 6. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   

- zezwolenie typu E:

dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DOCXwniosek E (30,48KB));
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 4. oświadczenie wnioskodawcy  wskazujące osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 6 ustawy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody i innych organów,
 5. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny DOCXwniosek o p.p.p (27,17KB) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie
 • dowód uiszczenia opłaty, w kwocie 50 zł

Uwagi:

 1. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę w przypadku zezwolenia typu A – bez uwzględnienia informacji starosty oraz w przypadku zezwolenia typu B – bez uwzględnienie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku i informacji o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku cudzoziemca, który:
  a) okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  b )przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca pracodawca winien przedłożyć dokumenty potwierdzające wypełnianie przez cudzoziemca ww. wymogów.
 2. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody właściwego organu, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać taką zgodę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, a do wniosku przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca ww. wymagań.
 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów rejestracyjnych. Informacja właściwego starosty może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Opłata o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości określonej w § 2 pkt 1 i 2 oraz w § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, wynosi:

50 zł - na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
100 zł - na okres dłuższy niż 3 miesiące;
200 zł - realizacja usługi eksportowej;
przedłużenie zezwolenia na prace cudzoziemca w wysokości połowy kwoty,

Stosowna kwotę należy wpłacić na konto:

Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
NBP O/O Bydgoszcz
nr 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Czy i gdzie można się odwołać:
odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 2. Zezwolenie na pracę wydawane dla określonego cudzoziemca, określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia.
 3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej wojewodę (DOCXprzedłużenie zezwolenia (27,17KB) ) o:
  1. powierzeniu cudzoziemcowi na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o  innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
  2. zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy i formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
  3. przejściu zakłady pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  4. zmianie osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego,
  5. niepodjęciu przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę,
  6. przerwaniu przez cudzoziemca pracy, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, na okres przekraczający 3 miesiące.
 4. Zezwolenie na pracę może zachować ważność, jeżeli przyczyna opóźnienia zatrudnienia lub przerwy w wykonywaniu pracy są uzasadnione, a podmiot niezwłocznie powiadomił w formie pisemnej o tych sytuacjach wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę.
 5. W przypadku składania przez pracodawcę więcej niż jednego wniosku, należy do każdego wniosku załączyć komplet dokumentów (nie można składać jednego egzemplarza niektórych dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi