Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 12 grudnia 2023 r. WIR.V.7820.23.2023.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz-Toruń, odc. 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód”, przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem administracji właściwym do:

 • wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 • wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

 • niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. (52 349-74-03), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 10.00-15.00;
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 13 grudnia 2023 r.
  do 12 stycznia 2024 r.
  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 • uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września
  2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 

 

 

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.23.2023.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa