Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń

Kto załatwia sprawę:

Biuro Wojewody
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, budynek A, pok. 106 ( I piętro),
tel. 52  34 97 465.
e-mail:

Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, parter, pok. 4.

Informacje ogólne

Do wojewody składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:

 • Orderu Odrodzenia Polski - Orderu Odrodzenia Polski - jest to nagroda za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami,
 • Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami,
 • Krzyża Zasługi - jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być także nadany za ofiarną działalność publiczną, jak również ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną
 • Medalu za Ofiarność i Odwagę - jest to nagroda dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Medal za Ofiarność i Odwagę może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.
 •  Medalu za Długoletnią Służbę - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Wymagana dokumentacja w sprawie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego:

 1.  DOCpismo przewodnie (23,00KB) z podaniem załączników, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek,
 2.  wniosek o nadanie:
  1. DOCorderu lub odznaczenia (56,50KB) sporządzony na właściwym formularzu (drukowanym dwustronnie),
  2. DOCMedalu Za Długoletnią Służbę (57,00KB) sporządzony na właściwym formularzu (drukowanym dwustronnie),
 3. do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione, niepodpisane "DOCZapytanie o udzielenie informacji o osobie (33,50KB) ". Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz z ustawy o orderach i odznaczeniach, z powyższym zapytaniem może występować organ administracji rządowej wykonujący zadania publiczne (w tym przypadku Wojewoda Kujawsko-Pomorski).

Informacje dodatkowe:

We wniosku:- w uzasadnieniu (pozycji nr 18 formularza) o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi (nie należy dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem).

Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi podpisuje inicjator ( wg art. 30 ustawy o orderach i odznaczeniach)

W uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz szczegółowe informacje o obowiązkach i zadaniach pracownika, jak również fakty świadczące o ich nienagannym sumiennym wykonywaniu. W uzasadnieniu warto ująć fakty świadczące o rozwoju zawodowym pracownika ( szkolenia, studia, awanse, pozytywne oceny, ważne nagrody).

Wskazane jest podanie daty dziennej początku zatrudnienia. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę podpisuje aktualny pracodawca.

Zgodnie wymogami określonymi w § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 1.     po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień),
 2.     po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);
 3.     po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).


Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych:1.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. Nr 90 poz. 451, z 1995 r. Nr 83 poz. 419).
2.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 25) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP:

o    Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 1992 nr 90 poz. 452) oraz obowiązujące akty zmieniające,
o    Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2004 Nr 277 poz. 2743) oraz obowiązujące akty zmieniające.