Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 25 października 2023 r.

 

 
   

 

 

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.2.1.2023.MS  

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  25 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 1a i 2 w związku
z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.),

zawiadamia się,

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/2023
z dnia 27 września 2023 r., znak: WIR.II.747.2.1.2023.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN500 Nowiny Brodowskie – Wieniec w m. Borek na przekroczeniu rzeki Zgłowiączka” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, gmina: Lubraniec.

Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju
i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się
z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7493
lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z zasadami obsługi klienta
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych pod względem lokalizacji inwestycji, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołań od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

                                                          

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa