Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 20 października 2023 r. WIR.V.7820.22.2023.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 października 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 od km 12+841
do km 14+530”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

Powiat rypiński, jednostka ewidencyjna 041205_2 Skrwilno:

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0009 Okalewo: 485/1 (485/2, 485/3), 680/3 (680/4, 680/5), 837/1 (837/8, 837/9), 837/6 (837/10, 837/11), 837/7 (837/12, 837/13), 838/1 (838/10, 838/11), 838/3 (838/12, 838/13, 838/14), 838/8 (838/15, 838/16, 838/17), 838/9 (838/18, 838/19, 838/20), 839 (839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6), 840 (840/1, 840/2, 840/3), 844/2 (844/3, 844/4), 844/1 (844/5, 844/6), 848/6 (848/7, 848/8, 848/9), 853/2 (853/11, 853/12), 855 (855/1, 855/2, 855/3), 860 (860/1, 860/2), 871/1 (871/2, 871/3, 871/4), 953/5 (953/7, 953/8), 954/1 (954/5, 954/6), 954/2 (954/3, 954/4), 955/1 (955/3, 955/4), 956/1 (956/3, 956/4), 957 (957/1, 957/2, 957/3), 1097 (1097/1, 1097/2), 1099 (1099/1, 1099/2), 1100 (1100/1, 1100/2), 1101/22 (1101/24, 1101/25), 1102/1 (1102/3, 1102/4), 1102/2 (1102/5, 1102/6), 1111 (1111/1, 1111/2), 1112 (1112/1, 1112/2), 1113 (1113/1, 1113/2), 1114 (1114/1, 1114/2), 1115/3 (1115/10, 1115/11), 1143/1 (1143/2, 1143/3), 1185/4 (1185/5, 1185/6).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Obręb 0009 Okalewo: 838/3 (838/14), 839 (839/1, 839/6), 485/1 (485/3), 848/6 (848/9), 680/3 (680/5), 855 (855/3), 853/4, 853/8, 871/1 (871/4), 1185/4 (1185/6), 957 (957/3), 1017/2, 1143/1 (1143/3), 1101/22 (1101/25), 1097 (1097/2), 1098, 1102/2 (1102/6), 1110, 1111 (1111/2), 1112 (1112/2), 1113 (1113/2), 1116/1, 837/7 (837/13), 838/8 (838/17), 838/9 (838/20), 844/2 (844/4), 954/1 (954/6), 955/1 (955/4), 955/2, 956/2, 1024/2, 1024/4, 1096/1, 1099 (1099/2), 1100 (1100/2), 1114 (1114/2), 3142/4.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Obręb 0009 Okalewo: 1102/2 (1102/6), 1104/1.

 1. Numery działek niezbędnych w związku z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji:

Obręb 0009 Okalewo: 842, 848/5, 1133/2.

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.22.2023.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa