Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny
Elżbieta Kruszka
ul. Jagiellońska 3, pok. 152
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-77-84
fax (52) 349-72-45

e-mail:


Zadania Dyrektora Generalnego określają m.in.:

Art. 25. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)

Dyrektor Generalny urzędu:

 1. zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
  1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,
  2. nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,
  3. występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu,
  4. ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
  5. gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,
  6. wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.),
  7. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.),
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,
  9. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  10. zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
 2. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
  1. przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
  2. dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  3. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  4. dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
  5. administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie;
 3. wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 4. wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu.
 5. Dyrektor generalny urzędu do końca stycznia każdego roku składa Szefowi Służby Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy za rok ubiegły.
 6. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z kierownikiem urzędu, zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w urzędach wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Cywilnej.
 7. Osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu, do czasu jego obsadzenia.
 8. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu i niewyznaczenia osoby jego zastępującej, Szef Służby Cywilnej w porozumieniu z kierownikiem urzędu wyznacza członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w tym urzędzie do zastępowania dyrektora generalnego urzędu, do czasu obsadzenia tego stanowiska.
 9. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzędu w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, wykonują kierownicy tych urzędów.
 10. Dyrektor generalny urzędu albo osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu, w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, może wydawać zarządzenia w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1.

§ 3 ust. 4 i 5 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 233/2016 z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2937 z późn. zm.):


Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie i warunki jego działania oraz właściwą organizację pracy w Urzędzie w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody. Szczegółowe zadania
Dyrektora Generalnego Urzędu określają odrębne przepisy.

Zadania, o których mowa w ust. 4, Dyrektor Generalny Urzędu realizuje biorąc pod uwagę opinie,wnioski i oceny przedstawione przez Wojewodę.


§ 7 Regulaminu  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 408/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

 

 1.  Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania i właściwą organizację pracy w Urzędzie w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu. Sprawuje nadzór nad pracą wszystkich wydziałów w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, a w szczególności nad Biurem Kadrowo-Organizacyjnym, Biurem Finansowo-Inwestycyjnym, Biurem do spraw Obsługi Delegatury Urzędu w Toruniu, Biurem do spraw Obsługi Delegatury Urzędu we Włocławku, Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa oraz Zespołem Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki w zakresie jego zadań dotyczących ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Dyrektor Generalny Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór w szczególności nad:
 1. 1) organizacją pracy Urzędu poprzez:

  a) wnioskowanie do Wojewody o ustalenie Regulaminu Urzędu,
  b) ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
  c) realizację postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Urzędu,
  d) nadzorowanie i wykorzystanie działalności kontrolnej i audytu wewnętrznego do usprawnienia pracy Urzędu,
 e) zapewnienie niezbędnych warunków do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjnej odrębności komórki audytu wewnętrznego oraz ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego w urzędzie,
  f) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w Urzędzie i przepływu informacji między wydziałami oraz na zewnątrz Urzędu,
  g) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
  h) zapewnienie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Urzędu,
  i) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  j) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji dotyczących funkcjonowania Urzędu i jego pracowników,
  k) zapewnienie dbałości o właściwe postępowanie z symbolami państwowymi,
  l) zapewnienie warunków pracy Urzędu oraz właściwego stanu technicznego środków pracy;
2) realizacją zadań z zakresu kadr i szkolenia, w tym służby cywilnej, poprzez:
  a) przygotowanie i realizację programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,
  b) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  c) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz podejmowanie innych decyzji kadrowych wobec pracowników Urzędu,
  d) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
  e) ustalenie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia,
  f) dysponowanie funduszem nagród, w tym ustalenie regulaminu nagród, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej,
  g) administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie,
  h) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie osób i mienia,
  i) nadzorowanie wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w odniesieniu do pracowników Urzędu podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
  j) nadzorowanie wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu;
3) realizacją obsługi administracyjnej i księgowej Urzędu poprzez:
  a) nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i przygotowywanie układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu oraz nadzorowanie realizacji budżetu po przekazaniu środków przez właściwy organ administracji rządowej,
  b) gospodarowanie mieniem Urzędu,
  c) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  d) zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,
  e) nadzorowanie zlecania usług i dokonywania zakupów dla Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  f) nadzorowanie gospodarki lokalami Urzędu,
  g) zapewnianie obsługi kadrowo-płacowej pracowników Urzędu,
  h) realizowanie postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia Urzędu;
4) realizacją zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu między Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, wykonywanych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – w ramach Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

 1. Dyrektor Generalny Urzędu dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym pracowników Urzędu zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
 2. Dyrektor Generalny Urzędu współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 3.  Dyrektor Generalny Urzędu w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 może wydawać zarządzenia.
 4.  W trakcie nieobecności Dyrektora Generalnego Urzędu jego bieżące zadania wykonuje dyrektor wydziału wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Urzędu w uzgodnieniu z Wojewodą. O ustanowieniu zastępstwa Dyrektor Generalny Urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Cywilnej.