Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

dyspozytor medyczny

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 4

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 6534,06 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy:

Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy 

ul. Grudziądzka 9-15

Dyspozytornia Medyczna w Toruniu

ul. Legionów 70-76

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

 • Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów
  i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy
 • Przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia
 • Zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu
  i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego
 • Zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych
 • Powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja
  na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • Powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia
 • Współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).

Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • Niepełnienie służby zawodowej, niepracowanie w organach bezpieczeństwa ani niebycie
  ich współpracownikiem w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się
  przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Działanie pod presją czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii
  i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii (długość i rodzaj)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r.
  do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił  służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
  tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
  lub później
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 11 października 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

dyspozytor medyczny – WBZK.DM, 4 etaty

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 52/349-7584

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: iod, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych,
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych,
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.