Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 22 września 2023 r.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 22 września 2023 r. na rzecz

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

decyzji Nr 87/2023 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

na zadanie:

Rozbiórka i budowa dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Toruń Elana - Grudziądz Węgrowo w odcinku od słupa nr 1 do stacji 220/110 kV Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana w odcinku od słupa nr 156 do stacji 220/110 kV Toruń Elana, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Toruń Elana wraz z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wyprowadzeń linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Grębocin I – Toruń Elana tor A i tor B i linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana”, realizowane na działkach nr ew.: 4/19, 5/5, 15/29, 17/4 obręb 0045, jedn. ewid. 046301_1 M. Toruń

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie inwestycji strategicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowego urzędu tej gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.8.2.2023.AP

 

Termin udostępnienia: 22.09.2023 r. – 6.10.2023 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 87/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.8.2.2023.AP dot. zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia o pozwolenia na budowę i rozbiórkę na zadanie: Rozbiórka i budowa dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Toruń Elana - Grudziądz Węgrowo w odcinku od słupa nr 1 do stacji 220/110 kV Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana w odcinku od słupa nr 156 do stacji 220/110 kV Toruń Elana, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Toruń Elana wraz z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wyprowadzeń linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Grębocin I – Toruń Elana tor A i tor B i linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana”, realizowane na działkach o nr ew.: 4/19, 5/5, 15/29, 17/4 obręb 0045, jedn. ewid. 046301_1 M. Toruń.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 12.10.2023 r.