Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 18 września 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2023.MB (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c
w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego roboty budowlane w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu
pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1
odc. Gustorzyn-Gardeja”
, na działkach nr ewid.: 44 (nr KW – WL1A/00006925/7) – obręb 0011 Ossówka, gm. Koneck; 148/1 (nr KW – WL1A/00000326/6) – obręb 0002 Turzynek,
gm. Raciążek; 111/3 (nr KW – WL1A/00031078/8), 112 (nr KW – WL1A/00017969/7),
113/1 (nr KW – WL1A/00001766/9), 121/5 (nr KW – WL1A/00011869/4) – obręb 0018 Konstantynowo, gm. Waganiec; 1 (nr KW – WL1A/00023158/4), 6/2 (nr KW – WL1A/00018847/3), 6/3 (nr KW – WL1A/00018847/3) – obręb 0012 Brudnowo,
gm. Waganiec.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Koneck, Urzędu Gminy Raciążek, Urzędu Gminy Waganiec oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.14.2023.MB (Z)