Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. WIR.I.7840.12.12.2023.AP (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 6 września 2023 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu w zakresie inwestycji pn. »Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja«”, na następujących nieruchomościach:

Powiat włocławski, Gmina Brześć Kujawski:

na działkach nr ewid.:

101/12 (nr KW – WL1W/00103511/2); 100/11 (nr KW – WL1W/00028782/2); 100/7 (nr KW – WL1W/00028009/0);

99/6 (nr KW – WL1W/00048478/4); 99/7 (nr KW– WL1W/00071236/6); 98/6 (nr KW – WL1W/00049926/7);

98/4 (nr KW– WL1W/00049925/0); 97/11 (nr KW – WL1W/00020188/2); 97/8 (nr KW– WL1W/00006198/1);

96/2 (nr KW – WL1W/00059129/3); 93/2 (nr KW – WL1W/00010260/8); 97/6 (KW – WL1W/00029678/7) – obręb ewid. 0002 Brzezie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego Brześć Kujawski oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
    o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

WIR.I.7840.12.12.2023.AP (Z)