Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. WIR.I.7840.12.12.2023.AP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 6 września 2023 r.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 15 ust. 1 i 4, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji

orzekającej umorzenie postępowania administracyjnego

w sprawie wydania pozwolenia na budowę, na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej
15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu w zakresie inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja”, na następujących nieruchomościach:

101/12 (nr KW – WL1W/00103511/2); 100/11 (nr KW– WL1W/00028782/2); 100/7 (nr KW – WL1W/00028009/0);

99/6 (nr KW– WL1W/00048478/4); 99/7 (nr KW – WL1W/00071236/6); 98/6 (nr KW– WL1W/00049926/7);

98/4 (nr KW – WL1W/00049925/0); 97/11 (nr KW– WL1W/00020188/2); 97/8 (nr KW – WL1W/00006198/1);

96/2 (nr KW– WL1W/00059129/3); 93/2 (nr KW – WL1W/00010260/8); 97/6 (KW – WL1W/00029678/7) – obręb ewid. 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski.

Postępowanie zostało umorzone decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2023 r. znak: WIR.I.7840.12.12.2023.AP.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędu tej gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

WIR.I.7840.12.12.2023.AP