Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.18.2023.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 6 września  2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że, dnia 5 września 2023 r. została wydana decyzja nr 11/2023, znak: WIR.V.7820.18 2023.MT., zezwalająca Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Sompolno w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej granica gminy – Seroczki - Zakrzewo”.

 usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

    Powiat Aleksandrowski: Jednostka ewidencyjna 040109_2 – Zakrzewo,

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Obręb 0007 Seroczki: 89/28(89/32), 89/30(89/34), 114/1(114/3), 114/2(114/5) ;

Obręb: 0017 Zakrzewo: 245/1(245/2).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Obręb 0007 Seroczki: 113, 88, 89/9;

Obręb 0017 Zakrzewo: 240/1, 75/1, 122.

  1. Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb 0007 Seroczki: 89/6.

4. Numery działek, na których prace będą wykonywane zgodnie z art. 20a specustawy -  tereny wód płynących:

     Obręb 0007 Seroczki: 108.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61) w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-13.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

 Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.18.2023.MT

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski

    Dyrektor Wydziału1 Infrastruktury i Rolnictwa