Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 września 2023 r. WIR.II.747.2.7.2023.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  4 września 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się, że dnia 4 września 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla spółki: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 5/2023, znak: WIR.II.747.2.7.2023.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa dwukierunkowej systemowej stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej w Wydartowie”.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu mogileńskiego, gminy Mogilno, w obrębie 0005 Chabsko, na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ewid.:

12/1 (KW BY1M/00023853/9), 12/8 (KW BY1M/00028542/1), 19 (KW BY1M/00028910/2), 21 (KW BY1M/00010488/5).

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko -pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Mogilnie, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (art. 12 ust. 2a ww. ustawy).

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.7.2023.EP