Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Delegatura w Toruniu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 3900,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Toruń

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

ul. S. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi postępowania o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji obowiązków Wojewody wynikających z ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Przyjmuje wnioski w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego, w celu przekazania do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
 • Udziela informacji klientom w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyjmowania wniosków na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego, w celu zapewnienia merytorycznej obsługi klientów
 • Prowadzi postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wnioski składane przez obcokrajowców
 • Przedstawia kierownikowi oddziału projekty merytorycznego rozstrzygnięcia spraw
  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu realizacji obowiązków wojewody w zakresie ustawy
  o cudzoziemcach
 • Prowadzeniem rejestrację i ewidencję w „Systemie Pobyt” i VIS danych identyfikacyjno-
  -adresowych cudzoziemca, związanych z wykonywanymi czynnościami proceduralnymi
 • Przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów  w Systemie Informacyjnym Schengen

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w pokoju biurowym w budynku
przy ul. S. Moniuszki 15-21 w Toruniu (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW w Bydgoszczy zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom
z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub administracji
 • Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi, o wjeździe
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (rozdział 1, 16), Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych,
  w tym pakietu MS Office, stosowania prawa w praktyce
 • Kompetencje niezbędne: dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, odporność na stres, asertywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku  do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa
  lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana
  do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się
  przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe administracyjne lub studia podyplomowe

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 roku
  do 31 lipca 1990 roku kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił  służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
  tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego oraz zobowiązaniu się do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym przed podjęciem pracy
  w Delegaturze Urzędu w Toruniu, po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 2 sierpnia 2023 roku do dnia 12 sierpnia 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
 inspektor wojewódzki - WSOC.DT.III.5

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń  opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.