Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 27.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Finansów i Budżetu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4200,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań w zakresie funduszy (Fundusz Pomocy)
 • Opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków
  w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zabezpieczenia finansowego realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego określonych zadań zleconych
  z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień
 • Przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dotyczących przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w celu zwiększenia budżetu Wojewody oraz dokonania zmian
  w budżecie
 • Prowadzi ewidencję decyzji finansowych Ministra Finansów
 • Prowadzi ewidencję zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego
  w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej w celu niedopuszczenia do uruchamiania środków budżetowych na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powyżej przyznanego planu
 • Zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów
  w celu poinformowania o przyznanych dodatkowo środkach z rezerw budżetu państwa
 • Sprawdza sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie
 • Sprawdza wnioski oraz decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dotyczące  zmian planów finansowych w przypisanych działach w celu sprawdzenia ich zgodności
  z przepisami ustawy  o finansach publicznych

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta
jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony
lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych,
  w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, wyszukiwania przepisów prawnych lub informacji
 • Niezbędne kompetencje: efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie
  na osiąganie rezultatów,  myślenie analityczne, odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku  do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana
  do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się
  przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

wykształcenia: wyższe ekonomiczne lub administracyjne

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność redagowania pism urzędowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających  wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 roku
  do 31 lipca 1990 roku kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił  służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
  tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 27 lipca 2023 roku do dnia 17 sierpnia 2023 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem:

inspektor wojewódzki WFB I.7

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.