Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Zgodnie z kryteriami oceny wniosków określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" (edycja 2023), wojewoda informuje  o trybie dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wnioskodawcę (z wyłączeniem sytuacji gdy wniosek został przekazany
po terminie)  i zwraca się o dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnienie lub skorygowanie dokumentacji aplikacyjnej wskazując sposób poprawy/uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Wojewoda wzywa wnioskodawcę do wyjaśnień, uzupełnienia lub skorygowania wniosku/ niezbędnych załączników drogą mailową na adres poczty elektronicznej przekazany
w dokumentacji aplikacyjnej.

Poprawie mogą podlegać tylko te elementy wniosku, które są przedmiotem zapytania wojewody.

 

 1. W zakresie kryteriów formalnych wniosku są to:

1) Elementy dotyczące kompletności (wypełnienie poszczególnych kolumn wniosku)  
i prawidłowości (wypełnienie zgodnie z regułami matematycznymi i warunkami przedstawionymi w Programie) oraz wypełnienia wniosku na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł I (załącznik nr 1 do Programu)/ na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II (załącznik nr 1a do Programu) zgodnie z obowiązującym wzorem,

2) Niezbędne załączniki, które muszą być czytelne i przekazane w formacie umożliwiającym odczyt w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

- Moduł I tj:

a)         Załącznik nr 1 do wniosku/aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu
na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł I - Wydatki na utworzenie Centrum Moduł I - utworzenie obiektu Centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie,

b) oświadczenie gminy/powiatu o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (własność), sporządzone stosownie do wymogów zawartych
w obowiązujących przepisach regulujących zakres i formę sporządzenia tego dokumentu,

c) projekt budowlany lub program funkcjonalno-użytkowy wraz z aktualną informacją o zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego, sporządzony stosownie do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach regulujących zakres i formę sporządzenia tego dokumentu,

d) w przypadku zadań inwestycyjnych polegających na zmianie przeznaczenia sposobu użytkowania/rozbudowy/przebudowy/remontu istniejącego obiektu również dokumentacja zdjęciowa wskazująca na stan obiektu oraz ekspertyza techniczna,

e) w zależności od stanu przygotowania inwestycji do realizacji: decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę albo decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

f) kosztorys inwestorski dotyczący realizacji całego zadania, sporządzony stosownie
do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach regulujących zakres i formę sporządzenia tego dokumentu,

g) dokumenty obrazujące rzut i rozkład pomieszczeń/wykaz pomieszczeń (wraz z ich powierzchnią) w projektowanym budynku Centrum,

h)         projekt zagospodarowania działki, sporządzony stosownie do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach regulujących zakres

i formę sporządzenia tego dokumentu,

i) oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 12 do Programu),

- Moduł II tj:

a) Załącznik nr 1 do wniosku/aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu
na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – Moduł II - Wydatki
na funkcjonowanie Centrum Moduł II - funkcjonowanie Centrum,

b) dokumenty obrazujące rzut i rozkład pomieszczeń/wykaz pomieszczeń (wraz
z ich powierzchnią) w budynku Centrum,

c) dokumenty dotyczące Centrum (dozwolone są projekty), np. Regulamin organizacyjny Centrum, Regulamin mieszkańców Centrum, uchwała dotycząca szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez mieszkańca za pobyt w Centrum, uwzględniająca przyznany zakres usług zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

d) oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 12 do Programu).

3) Kompletność złożonych podpisów przez osobę/y reprezentującą/e gminę/powiat oraz skarbnika lub osobę upoważnioną na oświadczeniu o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

 

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów formalnych
w poprawionym wniosku, wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku.

Wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej.

 

 1. W zakresie oceny merytorycznej - kryteriów obligatoryjnych wniosku są to:
 1. Przedstawienie zasadności przedłożenia wniosku w odniesieniu do celów Programu,
  z uwzględnieniem elementów zaznaczających istotną rolę Programu dla lokalnej społeczności, tzn. czy:
 1. powstanie obiektu wzmocni możliwość świadczenia pomocy potrzebującym osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym,
 2. baza lokalowa Centrum uwzględnia konieczność zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym, zgodnie z warunkami określonymi w dziale VI.1 ust. 1 Programu,
 3. liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowić będzie co najmniej 50% liczby mieszkańców Centrów, w danym roku kalendarzowym,
 4. część wspólną dla mieszkańców w ramach pobytu całodobowego lub dziennego, tworzą co najmniej powierzchnie określone w dziale VI.1 ust. 3 pkt 1 Programu,
 5. część mieszkalna dla mieszkańców w ramach pobytu całodobowego, osiąga lub przekracza minimalne standardy powierzchni określone w dziale VI.1 ust. 3 pkt 2 Programu,
 6. pomieszczenia bazy lokalowej Centrum są wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatności mieszkańców, a w każdym pomieszczeniu, w którym przebywać będą osoby niepełnosprawne znajduje się system przyzywowy,
 7. Centrum jest odrębne miejscowo i funkcjonalnie od innych ośrodków wsparcia/placówek zapewniających pomoc osobom niepełnosprawnym,
 8. Centrum dysponuje przynajmniej jednym miejscem parkingowym dedykowanym dla osób niepełnosprawnych,
 9. Centrum posiada dostęp do placówek usługowo-handlowych (np. sklepu ogólnospożywczego, poczty, banku, lokalu gastronomicznego. itp.) - usytuowanie placówek w odległości do 500 m od Centrum lub zapewnia transport na życzenie,
 10. Centrum posiada dostęp do środków transportu publicznego - usytuowanie przystanku transportu publicznego w odległości do 500 m od Centrum lub zapewnia transport na życzenie;
 1. Przedstawienie potencjalnego wpływu zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku, tzn. czy:
 1. obiekt tworzy właściwe warunki do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania beneficjentów;
 1. Przedstawienie zasadności wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje wniosek, tzn. czy:
 1. koszty są powiązanie z celem Programu,
 2. prawidłowo sporządzono kalkulację wniosku na środki finansowe
  z Programu, w tym planowane źródła finansowania zadania;
 1. Przedstawienie zdolności organizacyjnej podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań, tzn. czy:
 1. gmina/powiat posiada odpowiednie zasoby kadrowe do przeprowadzenia inwestycji.

W przypadku wątpliwości, braku precyzyjnych informacji poszczególne elementy mogą podlegać uzupełnieniu.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne oceny merytorycznej, podlega
on ocenie pod względem kryteriów fakultatywnych oceny merytorycznej.

 1. W zakresie oceny merytorycznej - kryteriów fakultatywnych. wniosku są to:
 1. Uzasadnienie adekwatności wniosku w odniesieniu do celów Programu, tzn. czy:
 1. Centrum będzie posiadać dostęp komunikacji publicznej do zakładu leczniczego, w którym świadczone są usługi podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Centrum będzie posiadać łatwy dostęp do miejsc kultu religijnego - usytuowanie miejsca kultu religijnego w odległości do 1000 m od Centrum),
 3. Centrum będzie posiadać teren rekreacyjno-wypoczynkowy;
 1. Uzasadnienie potencjalnego wpływu zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku w odniesieniu do:
 1. koncepcji wnioskodawcy w zakresie późniejszego (tj. po okresie trwałości wskazanym w Programie) zarządzania, użytkowania i utrzymania Centrum;
 1. Uzasadnienie zdolności organizacyjnej podmiotu, przygotowania instytucjonalnego do realizacji zadań oraz współpracy publiczno-społecznej w zakresie:
 1. stanu przygotowania formalno-prawnego inwestycji,
 2. proponowanej przez gminę/powiat formy prowadzenia Centrum, czy gmina/powiat zleci prowadzenie Centrum organizacjom pozarządowym,
  o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy;
 1. Przedstawienie założeń dotyczących utrzymania i zarządzania projektowanym obiektem w zakresie:
 1. planowanego sposobu zarządzania obiektem, w tym zasady odpłatności dla mieszkańców Centrum,
 2. prognozy rocznych kosztów i przychodów eksploatacji obiektu.

 

W przypadku wątpliwości, braku precyzyjnych informacji poszczególne elementy mogą podlegać uzupełnieniu.

Po dokonaniu oceny na podstawie kryteriów fakultatywnych wniosek podlega ocenie
w zakresie kryteriów dodatkowych dotyczących rozmieszczenia Centrów na terytoriów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

TERMIN I FORMA SKŁADANIA KOREKT/UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ:

Dokumenty będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego/platformy ePUAP w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji o brakach/błędach, pod rygorem odrzucenia wniosku.