Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

rzemieślnik wykwalifikowany

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4000,00 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • Prace remontowo-malarskie
 • Naprawa i konserwacja mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu biurowego
 • Bieżące przeglądy i drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
 • Prace przeprowadzkowe i gospodarcze (np: przenoszenie mebli)
 • Prace porządkowe wokół budynków K-PUW (np: zamiatanie chodników, parkingów, odśnieżanie, koszenie trawy wokół budynków i parkingów Urzędu)

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Na tym stanowisku przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej, prace
na wysokościach powyżej 3 m, wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniami przełożonego.

Czas pracy – 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba
K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Narzędzia pracy znajdują się w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3
oraz ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Zaplecze socjalne, łazienka usytułowane są przy ul. Jagiellońskiej 3 w budynku A.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: min. zawodowe

 • Prace na wysokościach powyżej 3 metrów
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętności malarskie, hydrauliczne, ślusarskie, CO, elektryczne lub budowlane
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • Kserokopia prawa jazdy kategorii B
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych
  przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 12 lipca 2023 roku do dnia 22 lipca 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
rzemieślnik wykwalifikowany – BFI

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.