Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.9.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 6 lipca 2023 r.

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 176), dalej k.p.a., zawiadamiam
o zmianie wniosku w zakresie ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości,
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. Cześć II od km 11+696 do km 12+190”, procedowanej na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

 

Przedmiotem zmiany jest:

 • odstąpienie od ograniczenia korzystania z nieruchomości nr 484 obręb 0001 Łabiszyn
  (pkt. 3 zawiadomienia z dnia 26 lipca 2022 r.),
 • dodanie ograniczonego sposobu korzystania dla realizacji inwestycji na nieruchomości 484/1 obręb 0001 Łabiszyn  (pkt. 3 zawiadomienia z dnia 26 lipca 2022 r.).

 

Pozostała część obwieszczenia z dnia 26 lipca 2022 r., pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informuję, że:

 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się
  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a,
 • stosownie do przepisu art. 36 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w/w wniosku do dnia 27 stycznia 2023 r. Przyczyną wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy jest konieczność obwieszczenia o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na podstawie art. 37 k.p.a. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2022.JB

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa