Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.10.2023.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   6  lipca  2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 176) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2023 r. została  wydana decyzja nr 6/2023 zezwalająca Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  - przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

  - w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

Powiat Bydgoski, Jednostka ewidencyjna 040304_5 – Koronowo:

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

 obręb 0033 Wtelno: 161/13(161/24), 160/8(160/11), 160/4(160/9), 159/2(159/6), 140/4(140/11), 131/4(131/6), 128/8(128/10), 128/9(128/12), 127/1(127/3) .

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

obręb 0033 Wtelno 161/4, 127/2, 140/2.

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie
    do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

 obręb 0033 Wtelno: 160/3, 132/2, 108/2, 160/5, 117/2, 140/10.

  1. Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:

 obręb 0033 Wtelno: 108/11, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 7661) w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-13.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.10.2023.MT

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa