Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista

w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4800,00 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowuje dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy
  oraz dotyczące przeszeregowania pracowników w zakresie stanowiska i wynagrodzenia
  w celu ich przekazania pracownikom Urzędu oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe
 • Prowadzi bieżąca analizę i sporządza zestawienia dotyczące stanu zatrudnienia i wynagrodzeń
  w Urzędzie celem przekazania Dyrektorowi Biura aktualnej informacji oraz sporządza okresowe sprawozdania w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
 • Ustala uprawnienia do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu
  za urlop wypoczynkowy oraz przygotowuje dokumenty w tym zakresie w celu przekazania komórce wypłacającej świadczenia finansowe za należne świadczenia
 • Monitoruje terminy badań lekarskich pracowników Urzędu i wystawia skierowania na badania
  w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności pracownika do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku oraz potwierdza zatrudnienie i uprawnienia pracowników do korzystania
  ze świadczeń zdrowotnych w celu umożliwienia pracownikom korzystania z usług medycznych
 • Prowadzi sprawy związane z realizacja indywidualnych programów rozwoju zawodowego, ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz bieżącej informacji zwrotnej celem realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Prowadzi sprawy kadrowe osoby kierującej Państwową Strażą Rybacką w Bydgoszczy oraz osób kierujących zespolonymi służbami i inspekcjami województwa kujawsko-pomorskiego
  w celu zapewnienia prawidłowej obsługi kadrowej
 • Aktualizuje komputerową bazę danych pracowników Urzędu w programie kadrowo-płacowym
  w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wykonywanych z wykorzystaniem tych danych
   

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, (wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego,  prawo pracy, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku)

d o d a t k o w e

 • : wyższe na kierunku administracja lub inne wyższe, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych
  przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 6 lipca 2023 roku do dnia 17 lipca 2023 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

główny specjalista – BKO.II.2

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych. 

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.