Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I14)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4800,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Dekretuje, numeruje i księguje zatwierdzone źródłowe dowody księgowe w zakresie wydatków budżetowych w celu właściwej ewidencji księgowej wydatków
 • Księguje w systemie informatycznym dowody księgowe według klasyfikacji budżetowej
  i zadaniowej na kontach syntetycznych i analitycznych oraz kompletuje je w celu rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej
 • Prowadzi rejestr umów zlecenia i umów o dzieło oraz rozlicza te umowy, a także listy wynagrodzeń Komisji działających w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  w celu wywiązania się zobowiązań wobec ww. osób
 • Uzgadnia konta analityczne z kontami syntetycznymi w zakresie wydatków oraz prowadzi bieżącą kontrolę Planu finansowego w celu potwierdzenia prawidłowości ewidencji
 • Obsługuje system Płatnik w zakresie umów zlecenia i członków komisji w celu zgłaszania
  i wyrejestrowania osób uprawnionych do właściwych ubezpieczeń
 • Sporządza sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania finansowe w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego
 • Sporządza i podpisuje e-deklaracje PIT w ramach umów o dzieło i umów zlecenia a także członków komisji powołanych przez Wojewodę, oraz wysyła je do właściwych Urzędów Skarbowych a także przesyła deklaracje PIT zleceniobiorcom w formie papierowej w celu rozliczenia wypłaconych wynagrodzeń

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, (wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp
do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom
z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi,
  o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa wraz za aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego,
  o służbie cywilnej, Kodeks pracy
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów, odporność na stres
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

doświadczenie zawodowe: 1 rok w sektorze finansów publicznych

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks cywilny

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych
  przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: 

od dnia 6 lipca 2023 roku do dnia 17 lipca 2023 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

starszy inspektor – BFI.I.14

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.