Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 4 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  4 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu”, zawiadamia się, że dnia 4 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na rzecz Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy  decyzję Nr 2/2023, znak: WIR.II.747.2.5.2023.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia wraz
z odcinkiem gazociągu ś/c do zasilenia w paliwo gazowe jednostkę kogeneracji Nordzucker Polska S.A. w Chełmży łączącej ją z gazową siecią przesyłową”.

Inwestycja lokalizowana będzie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu toruńskiego, w gminie Chełmża, na następujących nieruchomościach oznaczonych jako działki:

- nr ewid. 30/28, obręb 0028 Zalesie  (KW TO1T/00053837/2);

- nr ewid. 30/27, obręb 0028 Zalesie  (KW TO1T/00053837/2).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 523;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko -pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy w Chełmży, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
(art. 12 ust. 2a ww. ustawy).

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.5.2023.DK