Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3), 2 etaty

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

informatyk

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 5100,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

 1. Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Monitoruje prawidłowość funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych, administruje serwerami, bazami danych oraz urządzeniami sieciowymi działającymi w Urzędzie,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji

 • Rozpoznaje kierunki i tendencje rozwoju technik teleinformatycznych w aspekcie
  ich zastosowania w zakresie informatyzacji Urzędu, monitoruje zmiany w prawie w zakresie działania stanowiska, w celu rozwijania aktualnego oprogramowania pod katem obowiązujących przepisów prawa  
 • Monitoruje prawidłowość działania urządzeń teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie, zabezpiecza ich eksploatację, w szczególności zabezpiecza sprawność techniczną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wewnętrzną obsługę teleinformatyczną Urzędu,
  a także dokonuje ekspertyz dotyczących działania urządzeń drukujących funkcjonujących
  w Urzędzie, zabezpiecza ich eksploatację, monitoruje sprawność techniczną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu
 • Zabezpiecza dane przechowywane w systemach teleinformatycznych przed ich utratą,
  w szczególności utrzymuje bazy danych w stałej sprawności, archiwizuje je oraz odpowiednio przechowuje kopie bezpieczeństwa, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • Zarządza licencjami na oprogramowanie oraz wdraża programy informatyzacji,
  w szczególności projektuje, tworzy, modernizuje systemy teleinformatyczne Urzędu
  z uwzględnieniem serwerów i zasobów sieciowych, w tym zapewnia odpowiedni poziom
  ich bezpieczeństwa w celu rozwijania aktualnego oprogramowania zgodnie z przepisami prawa
 • Nadzoruje przestrzeganie przyjętych zasad ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych
  i teleinformatycznych, w celu minimalizacji prawdopodobieństwa niewłaściwej realizacji zadań w tym obszarze
 • Realizuje zadania w zakresie edytowania i administrowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, wytwarza i przekazuje do publikacji informacje w sprawach należących do zakresu działania stanowiska oraz wytwarza informacje publiczne opracowane na wniosek
  w sprawach należących do zakresu działania stanowiska i przekazuje kopie informacji do rejestru informacji, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy
(w tym dyżury np. usuwanie zaistniałych awarii sprzętu komputerowego i serwerowni).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku B (wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wyksztalcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Znajomość: systemów operacyjnych Microsoft, budowy sprzętu komputerowego, konfiguracji usług: www, poczty e-mail, FTP, Firewall, systemu Linux, HTML, PHP, MySQL, protokołu sieciowego TCP/IP
 • Myślenie kreatywne, efektywna komunikacja
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e:

wyksztalcenie: średnie informatyczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Asertywność, odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych
  przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 5 lipca 2023 roku do dnia 15 lipca 2023 roku

Na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem: informatyk  ZBII V.3 – 2 etaty

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych
na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.