Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 czerwca 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika
do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 29 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję, znak: WIR.II.747.1.2.2023.JS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/2017 z dnia 11 października 2017 r., znak: WIR.II.747.19.2017.AK                        o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,  dla niżej wymienionych działek:

 • dz. nr ewid. 139/174, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00036155/4,
 • dz. nr ewid. 141/5, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00028158/6,
 • dz. nr ewid. 146/1, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00028158/6,
 • dz. nr ewid. 204/2, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00002666/2,
 • dz. nr ewid. 223/3, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00020321/4,
 • dz. nr ewid. 286/49, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036036/4,
 • dz. nr ewid. 274, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00004037/8,
 • dz. nr ewid. 272/4, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00019856/3,
 • dz. nr ewid. 272/3, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00019855/6,
 • dz. nr ewid. 271/14, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036036/4,
 • dz. nr ewid. 290/1, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036288/5,
 • dz. nr ewid. 186, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00002800/4,
 • dz. nr ewid. 190/7, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00034941/7,
 • dz. nr ewid. 190/2, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00036097/9,
 • dz. nr ewid. 203/3, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 206/1, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 206/2, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 104, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00016441/0,
 • dz. nr ewid. 94/6, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00036711/0,
 • dz. nr ewid. 253, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00056124/3,
 • dz. nr ewid. 255/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00056124/3,
 • dz. nr ewid. 130, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00010794/6,
 • dz. nr ewid. 129/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00012208/6,
 • dz. nr ewid. 112/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00037982/6,
 • dz. nr ewid. 112/3, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00037982/6,
 • dz. nr ewid. 104/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00027345/6,
 • dz. nr ewid. 84/4, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00008961/1,
 • dz. nr ewid. 80/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00011904/8,
 • dz. nr ewid. 81/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00000177/2,
 • dz. nr ewid. 75/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00000177/2,
 • dz. nr ewid. 12, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00013517/2,
 • dz. nr ewid. 451/1, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00008033/7,
 • dz. nr ewid. 450, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00021395/9,
 • dz. nr ewid. 260, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00012566/3,
 • dz. nr ewid. 60, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00012873/8,
 • dz. nr ewid. 59, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00004449/8,
 • dz. nr ewid. 57, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00004449/8,
 • dz. nr ewid. 11, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00012877/6,
 • dz. nr ewid. 21/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00052100/1,
 • dz. nr ewid. 20/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00056246/4,
 • dz. nr ewid. 19/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00012786/1,
 • dz. nr ewid. 15, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00039732/3,
 • dz. nr ewid. 14/1, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00054986/9.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii,
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3                       w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Płużnica, Urzędzie Gminy Grudziądz, Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.2.2023.JS