Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  7 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38
pkt 4 lit za) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania
pn.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko
-pomorskiego”; Etap I: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 8,4 MPa
na odcinku Gruczno – Świecie”
; Etap II: „Budowa stacji gazowej w/c redukcyjno
-pomiarowej Io
o przepustowości Q=6000 m3 n/h w m. Wielki Konopat oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi”, w tym zadania pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c w m. Świecie,
ul. Bydgoska – ul. Chełmińska, gm. Świecie”
na odcinku od stacji gazowej do ulicy Bydgoskiej.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
na następujących nieruchomościach:

Powiat świecki

gmina Świecie:

  • obręb 0005 Dworzysko, dz. nr ewid.: 61/48 (KW BY1S/00022340/8), 61/46 (KW BY1S/00022340/8), 3383/3 (KW BY1S/00044940/4), 3383/4 (KW BY1S/00044940/4), 61/44 (KW BY1S/00032677/2), 61/42 (KW BY1S/00025164/1), 65/49 (KW BY1S/00025767/8), 34/27 (KW BY1S/00065038/1), 36/20 (KW BY1S/00063343/8), 36/24 (KW BY1S/00032677/2), 51/9 (KW BY1S/00032677/2), 51/16 (KW BY1S/00013769/5), 51/6 (KW BY1S/00025767/8), 51/13 (KW BY1S/00058570/0), 55/2 (KW BY1S/00042057/3), 65/34 (brak KW), 65/32 (brak KW), 65/31 (KW BY1S/00048763/7), 65/36 (KW BY1S/00024144/8), 65/35 (KW BY1S/00025767/8), 65/38 (KW BY1S/00048763/7), 65/42 (KW BY1S/00048763/7), 65/43 (KW BY1S/00066341/5), 415 (KW BY1S/00019704/4), 412 (KW BY1S/00032677/2), 419 (KW BY1S/00013791/8), 26/4 (KW BY1S/00025113/9), 23/6 (KW BY1S/00043838/9), 23/4 (KW BY1S/00032677/2), 414 (KW BY1S/00032677/2), 22/6 (KW BY1S/00032677/2), 72/37 (KW BY1S/00025767/8), 72/35 (KW BY1S/00010321/2), 72/36 (KW BY1S/00010321/2), 72/33 (KW BY1S/00058836/3), 74/2 (KW BY1S/00022091/7), 75/1 (KW BY1S/00032677/2), 81/9 (KW BY1S/00026582/4), 82/1 (KW BY1S/00032677/2), 83/13 (KW BY1S/00027033/8), 83/12 (KW BY1S/00027032/1), 83/11 (brak KW), 85/5 (KW BY1S/00014009/7), 85/6 (KW BY1S/00014009/7), 86/1 (KW BY1S/00032677/2), 87/4 (KW BY1S/00014009/7), 87/2 (BY1S/00029460/4), 87/5 (KW BY1S/00050129/8), 87/6 (KW BY1S/00050129/8), 88/1 (KW BY1S/00032677/2), 88/2 (KW BY1S/00050129/8), 126/2 (KW BY1S/00050083/3), 112/2 (KW BY1S/00050129/8), 112/1 (KW BY1S/00032677/2), 114/2 (KW BY1S/00032677/2), 116/2 (KW BY1S/00032677/2), 116/5 (KW BY1S/00050083/3), 116/7 (KW BY1S/00011789/7), 117/15 (KW BY1S/00048763/7), 117/16 (KW BY1S/00032677/2), 117/17 (KW BY1S/00032677/2), 117/18 (KW BY1S/00028465/2), 118/2 (KW BY1S/00028465/2);
  • obręb 0022 Wielki Konopat, dz. nr ewid.: 134/5 (KW BY1S/00028102/0), 134/1 (KW BY1S/00041979/5), 133/2 (KW BY1S/00064630/4), 133/1 (KW BY1S/00004132/5), 132 (KW BY1S/00004128/4), 131/2 (KW BY1S/00004157/6), 131/1 (KW BY1S/00004137/0), 130/7 (KW BY1S/00004133/2), 229 (KW BY1S/00028102/0), 228/4 (KW BY1S/00042068/3), 228/2 (KW BY1S/00042068/3), 227/4 (KW BY1S/00043144/7),  226/21 (KW BY1S/00048853/5), 226/19 (KW BY1S/00043623/9), 226/4 (KW BY1S/00004133/2), 225/4 (KW BY1S/00043622/2), 225/5 (KW BY1S/00031931/4), 112/5 (KW BY1S/00004133/2), 113/3 (KW BY1S/00004160/0), 382/2 (KW BY1S/00058978/0), 282/4 (KW BY1S/00058977/3), 282/3 (KW BY1S/00061616/9), 221 (KW BY1S/00028102/0), 3379/5 (KW BY1S/00046062/9), 217/1 (KW BY1S/00045815/6), 92 (KW BY1S/00050082/6);
  • obręb 0002 Przechowo, dz. nr ewid.: 105/107 (KW BY1S/00059262/5).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   ePUAP.

Termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie
z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496 lub 052 349-7400). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu
w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania
o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 8 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu);
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja
    ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 ze zm.).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1
w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy);

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wskutek innego zdarzenia prawnego, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy
do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko
-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Świeciu, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.4.2023.EP