Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4100,00 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przyjęte
  na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przyjęciu nieruchomości, nieprawidłowości przyjęcia nieruchomości, w trybie przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r.
  o przeprowadzeniu reformy rolnej w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • Przygotowuje decyzje Wojewody w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę oraz Skarb Państwa nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa
 • Rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych, wydawanych przez starostów dotyczących ustalenia: nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie i wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych
  i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w celu stwierdzenia prawidłowości decyzji wydawanych przez starostów
 • Wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne
  i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • Kontroluje działalność starostw i miast na prawach powiatu w przedmiocie zadań wykonywanych w zakresie administracji rządowej z gospodarki nieruchomościami w celu sprawdzenia prawidłowego gospodarowania nieruchomościami i wydatkowania dotacji
 • Przygotowuje dokumenty, przeprowadza oględziny nieruchomości w terenie oraz prowadzi rozprawy administracyjne w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości oraz uzgodnienia interesów stron
 • Przygotowuje dokumenty, redaguje zarządzenia oraz uczestniczy w posiedzeniach komisji inwentaryzacyjnych w celu przejęcia mienia Skarbu Państwa przez gminy
 • Występuje do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca
w terenie (przeprowadzanie kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu oraz oględzin nieruchomości), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście
do budynku od ul. ks. S. Konarskiego 1-3, winda, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzaniu reformy rolnej, dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
  i o pracownikach samorządowych, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Podejmowanie decyzji odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
  o samorządzie województwa 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

starszy inspektor wojewódzki – WSPN.I.3

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych. 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.