Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4350,00 zł 

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji
  i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, w celu zapewnienia podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Kontroluje jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego
  w zakresie realizacji i prawidłowości zadań z zakresu geodezji i kartografii, w celu poprawy funkcjonowania tych jednostek i zapewnienia należytego przestrzegania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Uzgadnia ze starostami powiatowymi projekty dotyczące modernizacji ewidencji gruntów
  i budynków, uzupełnienia baz danych dotyczących budynków i lokali, a także zmiany nośnika mapy ewidencyjnej, w celu zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji
  tych zadań
 • Opracowuje ustawowe, okresowe sprawozdania dla Głównego Geodety Kraju, w celu utworzenia zbiorczego sprawozdania dla statystyki publicznej w zakresie geodezji i kartografii
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie nakładania kar w przypadku wykorzystania materiałów z zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie
  z jej warunkami lub w przypadku udostępniania ich osobom trzecim, w celu zapewnienia  prawidłowego przestrzegania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu wniosków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do Kujawsko-Pomorskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do uprawnionych geodetów,
  w celu zapewnienia rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa wykonywania prac przez te osoby
 • Współdziała z Głównym Geodetą Kraju i innymi podmiotami w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego systemu
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w celu zapewnienia ich odpowiedniego zabezpieczenia

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca
w terenie (przeprowadzanie kontroli w urzędach oraz u przedsiębiorców, przeprowadzanie oględzin nieruchomości oraz prac pomiarowych w terenie), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (np. przeprowadzanie kontroli w innych urzędach).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym w budynku A (wejście do budynku                                                    od ul. Jagiellońskiej 3, nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom
z niepełnosprawnościami  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.  

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o kontroli
  w administracji rządowej, o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
  i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
  i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo)
 • Odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/cv
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów  rekrutacji

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
  -wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 2 czerwca 2023 roku do dnia 19 czerwca 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
inspektor wojewódzki WIGK.I.3

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych
na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.