Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 31 maja 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  31 maja 2023 r.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu                          i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r.,                    poz. 273 z późn. zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy, oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775                       z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
w Konstancinie – Jeziorna (pismo z dnia 22 maja 2023 r, znak: DPU/0896/2023/AS)                       w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/2017                      z dnia 11 października 2017 r., znak: WIR.II.747.19.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, w zakresie następujących nieruchomości położonych w powiecie wąbrzeskim, grudziądzkim oraz w Mieście Grudziądz:

 • dz. nr ewid. 139/174, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00036155/4,
 • dz. nr ewid. 141/5, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00028158/6,
 • dz. nr ewid. 146/1, obręb Płąchawy, gmina Płużnica, TO1W/00028158/6,
 • dz. nr ewid. 204/2, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00002666/2,
 • dz. nr ewid. 223/3, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00020321/4,
 • dz. nr ewid. 286/49, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036036/4,
 • dz. nr ewid. 274, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00004037/8,
 • dz. nr ewid. 272/4, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00019856/3,
 • dz. nr ewid. 272/3, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00019855/6,
 • dz. nr ewid. 271/14, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036036/4,
 • dz. nr ewid. 290/1, obręb Błędowo, gmina Płużnica, TO1W/00036288/5,
 • dz. nr ewid. 186, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00002800/4,
 • dz. nr ewid. 190/7, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00034941/7,
 • dz. nr ewid. 190/2, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00036097/9,
 • dz. nr ewid. 203/3, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 206/1, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 206/2, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00029476/8,
 • dz. nr ewid. 104, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00016441/0,
 • dz. nr ewid. 94/6, obręb Wiewiórki, gmina Płużnica, TO1W/00036711/0,
 • dz. nr ewid. 253, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00056124/3,
 • dz. nr ewid. 255/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00056124/3,
 • dz. nr ewid. 130, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00010794/6,
 • dz. nr ewid. 129/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00012208/6,
 • dz. nr ewid. 112/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00037982/6,
 • dz. nr ewid. 112/3, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00037982/6,
 • dz. nr ewid. 104/1, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00027345/6,
 • dz. nr ewid. 84/4, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00008961/1,
 • dz. nr ewid. 80/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00011904/8,
 • dz. nr ewid. 81/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00000177/2,
 • dz. nr ewid. 75/2, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00000177/2,
 • dz. nr ewid. 12, obręb Turznice, gmina Grudziądz, TO1U/00013517/2,
 • dz. nr ewid. 451/1, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00008033/7,
 • dz. nr ewid. 450, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00021395/9,
 • dz. nr ewid. 260, obręb Kobylanka, gmina Grudziądz, TO1U/00012566/3,
 • dz. nr ewid. 60, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00012873/8,
 • dz. nr ewid. 59, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00004449/8,
 • dz. nr ewid. 57, obręb 123, Miasto Grudziądz, TO1U/00004449/8,
 • dz. nr ewid. 11, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00012877/6,
 • dz. nr ewid. 21/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00052100/1,
 • dz. nr ewid. 20/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00056246/4,
 • dz. nr ewid. 19/2, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00012786/1,
 • dz. nr ewid. 15, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00039732/3,
 • dz. nr ewid. 14/1, obręb 122, Miasto Grudziądz, TO1U/00054986/9.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi                i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349 7483). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                          w zakresie sieci przesyłowej,
 2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu danych nowego właściciela                  lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania                       bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy                        do wznowienia postępowania (art. 7 ust. 4 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,                      w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia     na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Grudziądz, Urzędu Gminy Płużnica, Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.2.2023.JS