Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 23 maja 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924 t.j.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 19 maja 2023 r., przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji znak: DOA.7110.387.2022.KBL:

1) uchylającej zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 85/2022 z dnia
16 listopada 2022 r., znak: WIR.I.7840.12.13.2022.MB, w części dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za usunięcie drzew i w tym zakresie ustalającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 1 365 035,00 zł,

2) utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r., znak: WIR.I.7840.12.13.2022.MB, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlanego oraz udzielającą inwestorowi: Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia na budowę
i rozbiórkę dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN400, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa stacji gazowej, rozbudowa zespołu zaporowo-upustowego Otorowo wraz z drogą dojazdową oraz rozbiórka instalacji przeciwpożarowej wraz z hydrantem dn80
w ramach inwestycji pn.: Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. Etap I”, na terenie gminy Solec Kujawski oraz miasta Bydgoszczy, a także zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z ww. inwestycją.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Decyzja jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42,
00-926 Warszawa). Wysokość wpisu od skargi na niniejszą decyzję wynosi 500 zł. Strona
ma prawo ubiegać się w Sądzie o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.13.2022.MB