Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z dnia 22 maja 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   22  maja  2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91
z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  - przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

Powiat Aleksandrów Kujawski, Jednostka ewidencyjna 040104_2 – Aleksandrów Kujawski:

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

obręb 0003 Białe Błota: 56/2(56/3),
obręb 0018 Otłoczyn: 236/2(236/3).

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
    obręb 0003 Białe Błota : 60/1, 60/3, 60/4, 60/5.
  2. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie
    do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0003 Białe Błota: 56/1, 59;
obręb 0018 Otłoczyn: 259/2, 273/1, 273/8.

  1. Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb 0003 Białe Błota: 59, 80;
obręb 0018 Otłoczyn: 235/1.

5.Numery działek, na których prace będą wykonywane zgodnie z art. 20a specustawy -  tereny wód płynących:

                obręb 0018 Otłoczyn: 231.

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 13.00 wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT                   

                                                                                              Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                                      Agnieszka Waszak

                 Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
   w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa