Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Podstawa prawna:

 1. art. 13 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Kto załatwia sprawę:

W imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
tel. (052) 34-97-398,
fax. (052) 34-97-398,
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, II p., pok. 218.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Wniosek o zatwierdzenie programu kursu;
 2. Ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), a w szczególności:
  1. Opis założeń organizacyjno – programowych, w tym:
   1. cel główny kształcenia,
   2. szczegółowe cele kształcenia,
   3. czas trwania kursu,
   4. przewidywana liczba osób biorących udział w kursie (liczba grup),
   5. warunki realizacji kursu (opis sal wykładowych i seminaryjnych oraz wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych w sprzęt dydaktyczny),
   6. regulamin organizacyjny kursu, który określa w szczególności organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
   7. sposób sprawdzania efektów nauczania,
   8. plan nauczania,
   9. treści nauczania i umiejętności wynikowe,
   10. formy prowadzenia zajęć,
  2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs (kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych osób prowadzących kurs),
  3. Skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej,
  4. Wzór zaświadczenia o ukończenia kursu i uzyskaniu tytułu ratownika.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez pomieszczenia gdzie maja być prowadzone zajęcia warunków określonych odrębnymi przepisami (sanitarnymi, budowlanymi, przeciwpożarowymi).

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

Decyzje wydaje się w terminie zgodnym z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.).

Czy i gdzie można się odwołać się:

Odwołanie wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:

Po przeprowadzeniu kontroli podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i dokonanej ocenie dokumentów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa oraz po stwierdzeniu, że podmiot spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) wydawana jest akceptacja programu kursu.