Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WIR.V.7820.14.2022.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 maja 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1079 ze zm.), dalej specustawa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej kpa,

zawiadamiam

że dnia 10 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 1/2023, znak: WIR.V.7820.14.2022.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 1/227 obręb 0131 Bydgoszcz, powiat bydgoski, gm. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat m. Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, obręb 0131: 1/227.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 10 w związku z art. 7 ust. 1 specustawy, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także urzędzie właściwej gminy – Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2022.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa