Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie budynku garażowego szkoły specjalistów pożarnictwa na terenie kompleksu K-1580 w Grupie, na działce nr ewid. 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2023 r., poz. 10 ze zm. – Lp. 230, załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.8.2023.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa