Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Delegatura Toruń

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4200,00 zł

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Toruń

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin
  i powiatów oraz innych jednostek w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania jednostek samorządu terytorialnego w ramach nadzoru prawnego wojewody 
 • Rozpatruje wnioski i skargi związane z podejmowaniem aktów prawnych przez organy samorządu terytorialnego i przygotowuje korespondencję w tych sprawach w celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania organów samorządu terytorialnego
 • Przygotowuje skargi i odpowiedzi na skargi przekazywane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu wyeliminowania aktów prawnych niezgodnych z prawem
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody w celu zapewnienia zgodnego
  z prawem działania jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzi sprawy związane z wprowadzeniem zarządu komisarycznego i wyznaczeniem osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Czynności wykonywane w pozycji siedzącej: praca z dokumentami,  obsługa komputera powyżej
4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to komputer, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

Wykształcenie: wyższe prawo lub administracja  

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zasad techniki prawodawczej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, kodeks wyborczy  
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • Asertywność, odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/cv
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 14 kwietnia 2023 roku do dnia 24 kwietnia 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
inspektor wojewódzki WNK.DT.IV.2

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych
na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.