Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu postanowienia WIR.I.7840.3.7.2023.MO

Informacja o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. wydane zostało z urzędu postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak sprawy: WIR.I.7840.3.7.2023.MO) o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r., znak: WIR.I.7840.3.7.2023.MO wydanej na rzecz inwestora: PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego „Budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą techniczną” na działkach nr ewid. 8/21 obręb 0268 i 2/14 obręb 0132 Bydgoszcz M.

Z treścią decyzji i postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 68) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.3.7.2023.MO