Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2023 r. na rzecz inwestora:

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

decyzji nr 33/2023 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa SG Zalesie – etap II” w zakresie:

- budowy stacji gazowej, pomiarowo-regulacyjnej Zalesie o przepustowości
Q=63 000 m³/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- rozbiórki istniejącej stacji gazowej pomiarowo-regulacyjnej Zalesie,

na działkach nr ewid.: 30/12 (nr KW - TO1T/00053836/5), 30/26 (nr KW - TO1T/00053837/2)  obręb 0028 Zalesie, gm. Chełmża.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)