Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.I)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 7100,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Zarządza i kieruje dostępnymi zasobami ludzkimi i rzeczowymi Zespołu Bezpieczeństwa  Informacji i Informatyki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego realizowania przypisanych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, służby portierskiej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i obronności urzędu, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informatyki
 • Zapewnia ochronę informacji niejawnych (w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego) oraz ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 • Opracowuje i aktualizuje wymagającą akceptacji wojewody lub dyrektora generalnego określoną  przepisami oraz wewnętrznymi zarządzeniami dokumentację dotyczącą m.in. ochrony informacji niejawnych, w tym plan ochrony informacji niejawnych oraz plan w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie ich realizacji
 • Kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzone ewidencje, wytwarzane materiały oraz obieg dokumentów,
  w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu zapoznania z przepisami
  o ochronie informacji niejawnych i wydania zaświadczeń w tym zakresie
 • Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko,
  w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • Prowadzi postępowania sprawdzające zwykłe oraz kontrolne, wydaje poświadczenia

bezpieczeństwa osobowego lub ich odmowy oraz prowadzi aktualny ,,Wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto’’, w celu sprawdzenia czy osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy. Przekazuje do AWB lub SKW dane osób uprawnionych do dostępu
do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’ lub wyżej, a także osóbktórym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

 • Nadzoruje analizę oświadczeń majątkowych składanych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownictwo jednostek administracji zespolonej w celu zapobiegania zjawisku korupcji w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach..

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie ważnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia  z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
  i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,tajne’’
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej ,,NATO Confidential’’
  oraz EU Confidential’’
 • Znajomość przepisów ustaw: o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeń wykonawczych, o ochronie danych osobowych oraz RODO, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi
 • Efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
  i nastawienie na osiąganie rezultatów, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe                                              

d o d a t k o w e

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • Kopia aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ch zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,tajne’’
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej ,,NATO Confidential’’ oraz EU Confidential’’
 • Własnoręcznie podpisane  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pionie ochrony informacji niejawnych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 27 marca 2023 roku do dnia 6 kwietnia 2023 roku

Na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem:

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ZBII.I

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.