Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 162), dalej specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.1.2023.JB
z dnia 8 marca 2023 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Aleksandrowskiego Nr 5/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r., znak: AB.6744.5.2022, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nawierzchni ulicy równoległej
do ulicy Bema wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową skrzyżowania ulicy Bema i Zdrojowej w miejscowości Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek, obręb
m. Ciechocinek”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy
tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania
K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa