Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o., przedłożonego w dniu 23 grudnia
2022 r. (uzup. dnia 6 marca 2023 r.), decyzją nr 28/2023 z dnia 21 marca 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa wylotu
do rzeki Brdy na działce ewidencyjnej nr 171, 239/4 obręb 0108 Bydgoszcz. Budowa zejścia do wylotu na działce ewidencyjnej nr 171 obręb 0108 Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na działce ewidencyjnej nr 239/4 obręb 0108 w ul. Grodzkiej – C3_K83_8.4. Nazwa inwestycji, w ramach której przedmiotowej zamierzenie budowlane będzie realizowane, tj. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”
, na działkach o nr ew.: 171, 239/4 – obręb 0108 Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 73 12) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.11.2022.KS