Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 20 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 marca  2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400. Część II od km 22+200 do km 22+400”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

Powiat Żniński:

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Jednostka ewidencyjna 041901_5 – Barcin (W), obręb 0003 Barcin Wieś: 172(172/1), 171/13(171/17), 171/7(171/19), 171/4(171/21),

Jednostka ewidencyjna 041901_4 – Barcin (M), obręb 0003 Barcin Obr.3: 169(169/1), 47(47/1), 26(26/1) .

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Jednostka ewidencyjna 041901_4 – Barcin (M), obręb 0003 Barcin Obr.3: 39/1.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 – Barcin(W), obręb 0003 Barcin Wieś: 171/5, 171/8.

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 041901_4 – Barcin (M), obręb 0003 Barcin Obr.3: 5, 16, 48 .

  1. Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:

Jednostka ewidencyjna 041901_5 – Barcin (W), obręb 0003 Barcin Wieś: 172(172/2), 171/14, 171/7(171/20), 171/4(171/22).

Jednostka ewidencyjna 041901_4 – Barcin (M), obręb 0003 Barcin Obr.3:169(169/2), 29/1, 4, 6/6, 6/8, 6/7, 6/3, 6/1, 39/2, 47(47/2), 27, 26(26/2).

  1. Numery nieruchomości przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania na czas realizacji inwestycji na podstawie art.20a specustawy drogowej:

Jednostka ewidencyjna 041901_4 – Barcin (M), obręb 0003 Barcin Obr.3: 50.

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 13.00 wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT                                                                                         

                                                                       Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                           Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa