Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 29 września 2020 r.    Na podstawie art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 29 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, na wniosek pełnomocnika Dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie, postanowienie znak: WIR.II.746.1.20.2020.EP o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu TETRA oraz systemu VCS, budowie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego dla zadania 62193, na terenie działki nr ewid. 12/40, obręb 0005 Inowrocław, położonej przy ul. Jacewskiej 93, Kompleks Wojskowy nr 1532 w Inowrocławiu.
Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul.Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-96,  52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.
Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie (art. 103 K.p.a.).
Stosownie do art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.20.2020.EP

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa