Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 13 marca 2023 r.

             

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie budynku administracyjnego na potrzeby nowopowstającej jednostki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komórek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 196, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego 10, działkach nr ewid. 197, 198, 199, 200, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Józefa Poniatowskiego 8, oraz działkach nr ewid. 201, 162/2, 162/3, 161/1, 159/6, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, gmina Miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją Nr 169 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego – jako teren zamknięty określono teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki wymienione pod poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ww. decyzji.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.1.2023.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa