Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 10 marca 2023 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 10 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 6/2023 znak: WIR.II.746.1.49.2022.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie peronu
na przystanku osobowym Grudziądz Tuszewo w km 59,795 do km 60,920 na linii kolejowej nr 207 wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa nowego przystanku Grudziądz Tuszewo na linii kolejowej nr 207” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, na działce nr ewid. 59, obręb 0164 Grudziądz Miasto, gmina Miasto Grudziądz.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.49.2022.ML               

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa