Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 10.03.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM), 2 etaty

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

dyspozytor medyczny

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy:

Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy 

ul. Grudziądzka 9-15

Dyspozytornia Medyczna w Toruniu

ul. Legionów 70-76

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu
  i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja
  na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych
  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja
  na miejscu zdarzenia
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).

Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5600 zł

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
  lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • działanie pod presją czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii (długość
  i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 10 marca 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

dyspozytor medyczny – WBZK.DM, 2 etaty

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 52/349-7584

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych,
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych,
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.