Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.III.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4400,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Sprawdza pod względem formalno-prawnym i potwierdza elektronicznie, w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, przyjęcie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji złożonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w celu wszczęcia procedury administracyjnej związanej z rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego w określonych dziedzinach ochrony zdrowia
 • Przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji, w tym dokonuje obliczeń wyniku postępowania kwalifikacyjnego w trybie zwykłym i konkursowym
  w celu sporządzenia list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalistycznego
 • Realizuje zadania związane z  powoływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, w tym przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych zawieranych z konsultantami, przyjmuje i przekazuje Ministrowi Zdrowia oświadczenia konsultantów, weryfikuje rachunki składane przez konsultantów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji podejmowanych przez nich zadań
 • Obsługuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych celem bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego kadr medycznych
 • Prowadzi rejestry: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie
  w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  celem wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych osób realizujących szkolenie specjalizacyjne  
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w celu wydania decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • Weryfikuje dokumenty osób, które zakończyły szkolenie specjalizacyjne i wnioskują o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego celem sprawdzenia zgodności wymaganych dokumentów pod względem formalnym i przekazania ich do konsultantów wojewódzkich/krajowych celem weryfikacji merytorycznej

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami a także
z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie
z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na VI piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych,
  o diagnostyce laboratoryjnej i przepisów wykonawczych, o zawodzie fizjoterapeuty, aktów wykonawczych w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
  o konsultantach w ochronie zdrowia, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Myślenie kreatywne, myślenie analityczne, efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji
  i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e:

wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub administracja

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostkach ochrony zdrowia
 • Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie
  do informacji publicznej, o systemie informacji w ochronie zdrowia

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 2 marca 2023 roku do dnia 13 marca 2023 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
inspektor wojewódzki WZ III.3

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Beata Sobyrayska, telefon 52/349-75-84

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.