Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.V.7821.15.2022.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   27  lutego  2023 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.15.2022.MT z dnia 24 lutego 2023 r. uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Świeckiego nr 15/2022 z dnia 28 października 2022 r, znak: BOŚ.6740.2.Św.1316.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko – Królewskie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 13.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.15.2022.MT

 

 

                                                                                                       Z up. Wojewody

                                                                              Kujawsko-Pomorskiego

                                                                              Agnieszka Waszak

                                                                              Kierownik Oddział Budownictwa Specjalnego

                                                                              w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa