Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy księgowy

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4900,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Dekretuje, numeruje oraz księguje źródłowe dowody księgowe w zakresie dochodów, wydatków i sum depozytowych, zgodnie z przyjętym dla Urzędu planem kont oraz klasyfikacją budżetową
  w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych za dany okres
 • Analizuje zapisy księgowe na poszczególnych kontach w powiązaniu z klasyfikacją budżetową
  w celu sprawdzenia i uzgodnienia zaksięgowanych dokumentów księgowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, przygotowując dane do sporządzenia sprawozdań budżetowych
 • Dokonuje bieżącego podziału wydrukowanych z systemu NBE przelewów dochodów Skarbu Państwa na poszczególne tytuły w celu sporządzenia przepisów oraz ujęcia ich w ewidencji syntetycznej
  i analitycznej
 • Dekretuje, numeruje oraz księguje faktury sprzedaży w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych za dany okres
 • Analizuje i uzgadnia konta budżetowe - analityczne z syntetycznymi oraz czuwa nad terminowością rozliczeń należności i zobowiązań z tytułu  rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz nalicza odsetki od nieterminowych wpłat w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Dokonuje na bieżąco kontroli zgromadzonych na rachunku bankowym środków z tytułu dochodów Skarbu Państwa w terminach wynikających z przepisów prawa w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku oraz niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków w celu przedłożenia do dysponenta I stopnia, informacji z wykonania dochodów i wydatków Skarbu Państwa w danym okresie sprawozdawczym oraz wywiązania się z określonych przepisami terminami sprawozdawczymi
 • Sporządza na podstawie rejestru sprzedaży miesięczne deklaracje w zakresie podatku od towarów
  i usług w celu terminowego wywiązania się z ustawowego obowiązku

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, (wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp
do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, o służbie cywilnej, kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

wykształcenie: średnie ekonomiczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,
  o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar) 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: 

od dnia 22 lutego 2023 r. do dnia 4 marca 2023 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

starszy księgowy BFI.I.5

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Beata Sobyrayska, telefon 52/349-75-84

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.